Polityka prywatności strony internetowej Abee.pl

AB Foto sp. z o.o., właściciel marki Abee oraz strony internetowej abee.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Niniejszy dokument określa w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i dbamy o Twoje prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest AB Foto sp. z o.o. z siedzibą przy. Al. Jerozolimskich 176, 02-486 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 000271999, NIP 1132646403, wysokość kapitału zakładowego spółki 1 500 000 zł.

W celu uzyskania odpowiedzi na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: abee.pl/kontakt lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@abfoto.pl.

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

Użytkowanie strony

W ramach niniejszego działania masz możliwość zapoznania się z oferowanymi przez nas towarami. W tym celu przetwarzamy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podstawa prawna: Niezbędność do świadczenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rozpatrywanie skargi, wniosku, reklamacji oraz zapytań

W tym celu będziemy przetwarzać dane, podane przez Ciebie podczas złożenia zamówienia lub przekazane do nas w zapytaniu drogą korespondencyjną. Dodatkowo przetwarzać będziemy dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, będących przyczyną skargi, wniosku czy też reklamacji. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poszanowaniu norm prawnych, budowaniu pozytywnych relacji z Klientem oraz dbałości o jego interesy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane podczas rejestracji konta, złożenia zamówienia czy też przekazane do nas w zapytaniu drogą korespondencyjną. Dodatkowo przetwarzać będziemy dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, jeśli informacje te są niezbędne do ustalenia roszczenia i rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing własny

W ramach marketingu własnego będziemy przetwarzać Twój adres mailowy podany podczas zapisania się do newslettera. O naszych ofertach i usługach promocyjnych będziesz informowany drogą mailową. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie jest niezbędne do użytkowania strony. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu własnych usług i produktów. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prowadzenie analiz i statystyk

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Dodatkowo sprawdzamy ile czasu poświęcasz na danej stronie oraz jakich produktów szukasz. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie jakości świadczonych usług oraz poprawieniu funkcjonalności sklepu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych

Katalog odbiorców, którym przekazujemy Twoje dane osobowe został ograniczony do minimum tj. do podmiotów niezbędnych do zrealizowania umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy.

Partnerzy handlowi

Przekazanie podanych przez Ciebie danych osobowych do partnerów handlowych odbywa się wyłącznie na potrzeby zrealizowania Twojego zamówienia i na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Partner handlowy nie ma prawa do innego wykorzystania Twoich danych osobowych niż wyłącznie w zakresie służącym do realizacji zamówienia. Partner handlowy nie ma prawa do przekazania Twoich danych osobowych żadnej osobie trzeciej.

Portale porównujące ceny towaru

Przekazanie podanych przez Ciebie danych osobowych do portalu ceneo.pl następuję jedynie w przypadku wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie i wyrażenia odrębnej zgody.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie przekazujemy natomiast Twoich danych do państw trzecich tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.) jesteśmy zobligowani do przechowywania danych transakcyjnych przez okres 5 lat fiskalnych.

Jakie są Twoje prawa w ramach przetwarzania danych osobowych?

Możesz realizować prawa wskazane poniżej poprzez bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem formularza abee.pl/kontakt lub drogą mailową iod@abfoto.pl.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych, które było dokonane przez nas zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie zgody utracisz możliwość korzystania ze świadczonych przez nas usług, które wymagają przetwarzania danych objętych tą zgodą. Podstawa prawna: (art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce masz możliwość:

●  Uzyskać do nich dostęp,
●  Uzyskać od nas informację o:

●  Celach przetwarzania danych osobowych
●  Kategoriach danych osobowych
●  Odbiorcach danych osobowych oraz ich katalogach
●  Planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz kryteriach ustalenia tego okresu
●  Prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
●  Źródle tych danych
●  Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
●  Zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych do państw Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (jeśli administrator tego dokonuje)
●  Uzyskać kopię tych danych

Podstawa prawna: (art. 15 RODO).
Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania oraz edytowania danych. Jeśli zarejestrowałeś swoje konto możesz tego dokonać za pośrednictwem ustawień konta, w przeciwnym wypadku możesz żądać od nas sprostowania lub edytowania danych kontaktując się z nami. Podstawa prawna: (art. 16 RODO).

Prawo do usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia całości lub części przekazanych nam danych osobowych. W przypadku, gdy dokonałeś rejestracji konta niniejsze żądanie będziemy traktować jako decyzję o usunięciu Twojego konta użytkownika. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

●  Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
●  Wycofałeś jedną z udzielonych zgód, która była podstawą do przetwarzania danych osobowych
●  Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych
●  Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk i analiz, a sprzeciw został uznany za zasadny
●  Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

Niniejsze prawo jest ograniczone w zakresie części Twoich danych osobowych tj. informacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawa prawna: (art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas określonych danych osobowych. W przypadku przekazania nam takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia ograniczymy Ci możliwość korzystania ze świadczonych przez nas usług, które wymagają przetwarzania danych objętych Twoim żądaniem. Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:


●  Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – w tej sytuacji ograniczmy przetwarzanie Twoich danych na czas niezbędny do weryfikacji ich prawidłowości na czas nie dłuższy niż 14 dni
●  Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak zamiast ich usunięcia żądasz ograniczenia ich użycia
●  Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów w których zostały przez nas zebrane, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
●  Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, w tym przypadku ograniczenie przetwarzania następuje na czas niezbędny do ustalenia czy ochrona Twoich praw, wolności i interesów ma stosunek nadrzędny do naszego prawnie uzasadnionego działania

Podstawa prawna: (art. 18 RODO).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, a następnie przekazać je innemu administratorowi danych. Masz również prawo żądać aby dane zostały przekazane przez nas bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Dane osobowe przekażemy Ci w formacie CSV, który jest powszechnie używany oraz nadaje się do odczytu maszynowego. Wskazany format umożliwi odczyt przesłanych przez Ciebie danych innemu administratorowi. Podstawa prawna: (art. 20 RODO).
Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o nasz prawnie uzasadniony interes np. w celach statystycznych, czy też marketingowych. Podstawa prawna: (art. 21 RODO).

W jakim czasie udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z

Twoim żądaniem

W przypadku, gdy korzystasz ze swoich praw poprzez wystąpienie do nas z żądaniem, spełniamy je lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie dłużej jednak, iż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca – przedłużymy ten termin o kolejne dwa miesiące informując Cię o tym fakcie. Ze względów technicznych potrzebujemy około 2 dni na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Podstawa prawna: (art. 12 RODO).

Skargi, zapytania i wnioski

Masz możliwość zgłaszania do nas skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Gdzie możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez

AB Foto sp. z o.o.

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

●  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
●  Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

Pliki cookies

Czym są pliki cookies

Pliki cookies (z ang. cookie – ciastko), to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Sklep / Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Rodzaje plików cookies

●  Cookies tymczasowe - pozostają w pamięci komputera do czasu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki. Wpływają na prawidłowe funkcjonowanie strony / serwisu oraz aplikacji projektowej
●  Cookies stałe - podlegają usunięcia po określonym terminie, czas ten można ustawić w opcjach Twojej przeglądarki. Pozostają one na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Dzięki nim zapamiętujemy Twoje preferencje i ustawienia
●  Cookies własne Są to cookies generowane przez nasz serwer
●  Cookies osób trzecich Są to cookies pochodzące od innych usługodawców niż nasz serwer

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies
●  Usprawnienie funkcjonowania strony / serwisu
●  Zapamiętanie ustawień oraz preferencji strony / serwisu m.in. zapobieganie ponownemu zapytaniu o zgodę na przetwarzanie plików cookies
●  Analiza oraz statystyka Twoich działań na stronie / serwisie; w tym logi, adresy IP oraz typ urządzenia
●  Autouzupełnianie wyszukiwarki oraz formularza

Wszystkie dane przekazywane nam w ramach cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Blokowanie i usuwanie plików cookies
●  Google Chrome: link
●  Microsoft Edge: link
●  Mozilla Firefox: link
●  Microsoft Internet Explorer: link
●  Opera: link
●  Safari: link
Dodatkowo jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych możesz zablokować ich wykorzystywanie przez Google Analytics.
Dodatkowo jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych możesz zablokować ich wykorzystywanie przez Google Analytics (więcej informacji: link).
Informujemy, że w przypadkach zablokowania lub ograniczenia wykorzystywania plików cookies korzystanie ze strony / serwisu może być utrudnione, a skrajnych przypadkach niemożliwe.

Zmiany i modyfikacje polityki prywatności

Stosownie do potrzeb będziemy dokonywać zmiany niniejszej polityki prywatności. O wszelkich modyfikacjach zostaniesz poinformowany drogą mailową. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Dołącz do naszego NEWSLETTERA, dowiaduj się pierwszy
o promocjach i nowościach dostępnych na Abee.pl

kontakt@abee.pl

+48 665 353 316

© 2021-2023 Abee.pl